Nowy Rok przedsiębiorcy

O czym przedsiębiorca powinien pamiętać na początku nowego roku?

Nowy rok to często zupełnie nowy rozdział w działalności firmy, ale również nierzadko kontynuacja zamierzeń i dokonań z zeszłego roku. Przy prowadzeniu własnej działalności pewne obowiązki powtarzają się w tym samym okresie w każdym roku. W I kwartale każdego roku mamy do czynienia z ich największym natężeniem.

Początek roku to przede wszystkim nowy okres rozliczeniowy w zakresie podatków i opłat lokalnych. I tak osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są złożyć w terminie do 15 stycznia, organom podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny. Jednocześnie podmioty te zobowiązane są w tym terminie opłacić pierwszą ratę tych podatków. Z kolei osoby fizyczne pierwszą ratę podatku od nieruchomości oraz leśnego zapłacą dopiero 15 marca.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej składają również w terminie do dnia 15 stycznia deklarację na podatek rolny. Przy czym pierwszą ratę tego podatku zarówno te podmioty, jak i osoby fizyczne muszą zapłacić do dnia 15 marca.

Deklaracje i informacje dla PFRON


Do 20 stycznia ze swoich obowiązków sprawozdawczych będą musieli wywiązać się pracodawcy mający co najmniej 25 etatów, którzy zatrudniają w swoich firmach pracowników niepełnosprawnych, jak i ci, którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia takich osób. Pracodawcy osiągający odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych składają Zarządowi Funduszu informacje roczne o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz takich osób na formularzu INF-2. Z kolei ci pracodawcy, u których zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest niewystarczające, składają w tym terminie roczną deklarację DEK-R. Oba wspomniane dokumenty przekazywane są przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego w ramach systemu e-PFRON.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu

Dla tych przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności zajmują się sprzedażą alkoholu, początek roku wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Informację tę przekazuje się organowi, który wydał zezwolenie na sprzedaż alkoholu, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Ponadto w tym samym terminie przedsiębiorcy muszą wnieść I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty ustala się na podstawie wartości sprzedanego alkoholu (patrz ramka). Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła tych wartości, wnoszą opłatę w wysokości:

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Sprawozdania i opłaty środowiskowe

31 stycznia to data znana wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy prowadząc własną działalność gospodarczą oddziaływują na środowisko. Są oni zobowiązani w tym terminie sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i dane, niezbędne do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, a także ich wysokość. Przekazuje się je w formie sprawozdań, których wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 816). Należy zaznaczyć, iż nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska, jeżeli półroczna ich wysokość nie przekracza 400 zł. Przy czym okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdań środowiskowych.

I rata podatku od środków transportowych

Przedsiębiorcy będący właścicielami środków transportowych, m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1. Jednocześnie data ta jest terminem, do którego należy uregulować pierwszą ratę tego podatku.

Sprawozdania sprzedawców sprzętu elektronicznego

Pewne szczególne obowiązki sprawozdawcze dotyczą przedsiębiorców będących producentami bądź importerami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty te zobowiązane są w terminie do dnia 15 marca składać sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. W tym samym terminie zbierający zużyty sprzęt, tj. również sprzedawcy hurtowi i detaliczni takiego sprzętu, zobowiązani są do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska, Gazeta Podatkowa

[Powrót]